Cookies

E-shopunk egyszerű és kényelmes használatához szükségünk van az Ön hozzájárulására a sütik elfogadáshoz. Kattintson az „OK” gombra a beleegyezés megadásához.

Sütik beállítása

Itt állíthatja be a sütiket saját preferenciái szerint

[hu:cookie_law_info_bar_setting_after_text]

Nem fogadom el

A személyes adatok védelmének feltételei

I. Alapvető rendelkezések

 1. Személyes adatok kezelője. A személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (a továbbiakban: GDPR) európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4 7. pontja a Rewild sro. , IČ: 03738761, székhelye: U Prioru 804/3, Ruzyně, Prága 6, 161 00 (a továbbiakban: „Adminisztrátor”).
 2. Az ügyintéző elérhetőségei:

cím: Rewild s.r.o., U Prioru 804/3, Ruzyně, Prága 6, 161 00

email: info@manboxeo.cz

telefon: 776 838 305

 1.  Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. Az ügyintéző nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt.

 

II. A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az Ügyintéző kezeli az Ön által a rendelkezésére bocsátott azokat a megadott  személyes adatokat,  amelyeket az ügyintéző az Ön megrendelésének teljesítése alapján kapott.
 2. Az ügyintéző az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli.

III. A személyes adatok kezelésének jogi oka és célja

 1. A személyes adatok kezelésének jogi oka az

 

 • Ön és az ügyintéző közötti szerződés teljesítése. 6 par. 1 levél b) GDPR,
 • ügyintéző jogos érdeke a direkt marketing (különös tekintettel az üzleti üzenetek és hírlevelek küldésére) biztosítására. 6 par. 1 levél f) GDPR,
 • Az Ön hozzájárulása a direkt marketing célú (különösen üzleti üzenetek és hírlevelek küldése) céljára történő adatkezeléshez a Ptk. 6 par. 1 levél a) a GDPR a 7. § bek. törvény 2. -a. Egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról abban az esetben, ha árut vagy szolgáltatást nem rendeltek meg, 480/2004.
 1. A személyes adatok kezelésének célja az
 • megrendelésének rendezése, valamint az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor olyan személyes adatok szükségesek, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükségesek, személyes adatok megadása nélkül nem köthető szerződés, azt az ügyintéző nem teljesíti,
 • üzleti üzenetek küldése és a rendszergazda egyéb marketingtevékenysége a www.manboxeo.cz, www.manboxeo.sk, www.zdlabnito.cz, www.damboxeo.cz, www.wowboxeo.de, www.wowboxeo pl., www.wowboxeo.hu e-shopokon belül.
 1. Az adminisztrátor automatikusan hoz egyedi döntéseket a 22. cikk értelmében. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz. 

 IV. Adatmegőrzési időszak

 

 1. Az adatkezelő személyes adatokat tárol
 • az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses jogviszonyokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
 • a személyes adatok marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 5 évig, ha a személyes adatok kezelése a hozzájárulás alapján történik.
 1. A személyes adatok megőrzési idejének letelte után az Adatkezelő a személyes adatokat törli.

 V. Személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

 1. A személyes adatok kezelése
 • szerződés alapján áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések teljesítésében vesz részt,
 • e-shop üzemeltetési és egyéb e-shop üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása,
 • marketing szolgáltatások nyújtása
 • számviteli szolgáltatások nyújtása
 • hatóság
 • A vásárlással kapcsolatos elégedettségét e-mailes kérdőívek segítségével határozzuk meg a Customer Verified program keretében, amelyben e-shopunk is részt vesz. Ezeket minden alkalommal elküldjük Önnek, amikor tőlünk vásárol, ha a 7. § bek. törvény 3. -a. 480/2004 Sb. bizonyos információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatásokról nem fogja visszautasítani azok elküldését. Személyes adatokat az Ellenőrzött Ügyfél programon belüli kérdőívek küldése céljából kezelünk jogos érdekünk alapján, amely abból áll, hogy megállapítjuk, mennyire elégedett a nálunk történt vásárlásával. A Heureka.cz portált üzemeltető feldolgozót használjuk kérdőívek küldésére, visszajelzéseinek kiértékelésére és piaci pozíciónk elemzésére; Ebből a célból adatokat adhatunk át a vásárolt áruról és az Ön e-mail címéről. Személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek saját célból az e-mailes kérdőívek küldésekor. A Customer Verified programon belüli e-mailes kérdőívek küldését bármikor kifogásolhatja más kérdőívek elutasításával az e-mail kérdőívben található hivatkozás segítségével. Kifogása esetén a kérdőívet nem küldjük tovább.
 1. Az adatkezelő nem kíván személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

 

VI. Az Ön jogai

 

 1. A GDPR-ban meghatározott feltételek
 • A hozzáférés joga
  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
 • A helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • A törléshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
 • A tiltakozáshoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 • Az adathordozhatósághoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta
 • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának jogát írásban vagy elektronikus úton a adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
 1. Önnek joga van panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

 

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.
 2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett a papír alapú adattárak és személyes adattárak biztonsága érdekében.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

 

 VIII. Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapon leadott megrendeléssel Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat maradéktalanul elfogadja.
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha a szerződést az online űrlapon keresztül ellenőrzi. A szerződés ellenőrzésével Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat maradéktalanul elfogadja.
 3. Az ügyintéző jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A jelen szerződési feltételek új változatát közzéteszi a honlapján, és ezzel egyidejűleg Önnek is elküldjük az Ön által az adminisztrátornak megadott e-mail címre.

 

IX. Tájékoztatási kötelezettség

 1. Rewild sro, székhelye: U Prioru 804/3, Ruzyně, Prága 6, 161 00, cégazonosító szám: 03738761, (a továbbiakban: „Adminisztrátor”), az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban. Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i, a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (a továbbiakban: GDPR) kezeli az Ön által megadott személyes adatokat.
 2. Az adatkezelő az Ön személyes adatait csak az adatkezelés jogi okainak valamelyike miatt kezeli, vagy:
 • a szerződés teljesítéséhez vagy az ilyen szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok kezelése miatt,
 • jogos érdek alapján, azaz az Ön érdeklődésére számot tartó releváns tartalom biztosítása céljából, amikor ezeket az adatokat automatikusan és cookie-k segítségével dolgozzuk fel, vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul

 

 1. Személyes adatait az Adatkezelő elsősorban áruk és szolgáltatások vásárlása, ügyfélszolgálati és marketing tevékenység céljából kezeli.
 2. A szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatokat az adatkezelő a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezeli. Azon személyes adatok esetében, amelyekhez Ön tájékoztatáson alapuló hozzájárulást adott, az e-shop 7 évig kezeli.
 3. Ön kifejezett hozzájárulását adja a fenti feldolgozáshoz. A hozzájárulás bármikor visszavonható, például az info@manboxeo.cz email címre küldött e-mailben vagy az ügyintéző 1. pont szerinti elérhetőségeire küldött levélben.
 4. Az adatkezelő jogosult a személyes adatok manuális és automatikus feldolgozására kijelölt adatfeldolgozókon keresztül is. A processzorok aktuális listáját kérésre az adminisztrátor biztosítja. A személyes adatokat csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó arra feljogosított alkalmazottai férhetnek hozzá, és csak az adatkezelés céljához szükséges mértékben.
 5. Felhívjuk figyelmét, hogy a GDPR értelmében Önnek joga van:

 

 • a hozzájárulását bármikor visszavonhatja,
 • tájékoztatást kérhet tőlünk személyes adatairól,
 • magyarázatot kérhet tőlünk a személyes adatok kezelésével kapcsolatban,
 • hozzáférést kérhet tőlünk ezekhez az adatokhoz, és kérheti azok frissítését vagy javítását,
 • kérheti tőlünk ezen személyes adatok törlését,
 • Ha kétségei vannak a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek betartásával kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk vagy a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz

Kijelentem továbbá, hogy tájékoztatást kaptam arról, hogy ezen az űrlapon keresztül a személyes adatok megadása teljes mértékben önkéntes.

Jelen feltételek 2018. május 25-én lépnek hatályba.